1.  مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه ، مشاوره در زمینه ارائه سمینار، 
    مشاوره و انجام مقاله های بین المللی و داخلی، 
    مشاوره و انجام مقاله در مجله های علمی پژوهشی معتبر، 
    مشاوره و آموزش شبیه سازی شبکه توسط شبیه ساز آکادمیک 2-NS، 
     مشاوره و آموزش شبیه سازهای ترافیک شهری از قبیل SUMO، ONE، و ...
     کمک به دانشجویان برای پیاده سازی ایده ها و مقالات خود با شبیه سازهای
        NS2, NS3 , OMNET++ , ONE
   
  
         شماره تماس :
             حسین رنجبران:  09101607834  
                     
  
         ساعات تماس: 
                   ۸ الی ۲۰
             
          ایمیل:
             hossein.ranjbaran.it@gmail.com
            
      
  

دانلود کتاب مطالعه ای بر شبکه های خودرویی شهری

شروع موضوع توسط AdMiN ‏20/5/14 در انجمن انجمن VANET

وضعیت موضوع:
You must be a logged-in, registered member of this site to view further posts in this thread.
 1. Administrator
  AdMiN
  هیات مدیره کاربر ویژه
  تاریخ عضویت:
  ‏3/10/13
  ارسال ها:
  2,287
  تشکر شده:
  325
  این کتاب ب درخواست دانشجویان عزیز و به منظور رفع نیاز علمی آنها در انجمن قرار داده شده است.

  Studies on Urban Vehicular
  2013-Ad-hoc Networks

  Hongzi Zhu • Minglu Li

  Contents
  1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  1.1 Introduction to Vehicular Ad-hoc Network . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  1.2 Representative Experimental Work Worldwide . . . . . . . . . . . . . 3
  1.2.1 MIT CarTel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  1.2.2 UMass DieselNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.2.3 GM DSRC Fleet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  1.2.4 Germany FleetNet Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.2.5 Europe Network on Wheels (NOW) Project . . . . . . . . . . 11
  1.3 Empirical VANET Studies at SJTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  2 Dealing with Vehicular Traces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  2.1 Introduction to the Shanghai Grid Project. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  2.2 Collecting Vehicular GPS Traces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  2.3 Challenges and Issues in Data Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  3 Realistic Vehicular Mobility Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1 Introduction to Mobility Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1.1 Theoretical Mobility Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1.2 Empirical Mobility Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3.2 Empirical Vehicular Mobility Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  3.2.1 Extracting Inter-Contact Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  3.2.2 Identifying Exponential ICT Tail . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  3.2.3 Recognizing Traffic Influxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3.3 Modeling Urban Vehicular Mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  3.3.1 Definitions and Preliminaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  3.3.2 RWM Without Traffic Influx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  3.3.3 Mobility Model with Traffic Influx . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  3.3.4 Analysis on ICT Under Mobility Model
  with Traffic Influx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  3.3.5 Cross Over from Exponential to Power Law . . . . . . . . . 35
  3.4 Model Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  3.4.1 Impact of Maximum Periodicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  3.4.2 Impact of Real Road Networks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  3.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  4 Opportunistic Routing Protocols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  4.2 Contact-Based Routing Protocol Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  4.2.1 Statistics of ICTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  4.2.2 Analyzing ICT Temporal Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  4.2.3 Opportunistic Forwarding Algorithm Design . . . . . . . . . 51
  4.2.4 Performance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  4.3 Social-Based Routing Protocols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  4.3.1 Macroscope Mobility of Social Relationship . . . . . . . . . 60
  4.3.2 Impact of Mobility on Routing Algorithms . . . . . . . . . . 63
  4.3.3 Design of ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  4.4 Performance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  4.4.1 Methodology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  4.4.2 Performance Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  4.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  5 Vehicle Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  5.2 Related Tracking Approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  5.3 System Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  5.4 Design of HERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  5.4.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  5.4.2 Hierarchy Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  5.4.3 Restricted Location Updating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  5.4.4 Protocol Analysis and Parameter Optimization . . . . . . . . 84
  5.5 Design Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  5.6 Prototype Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  5.7 Performance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  5.7.1 Methodology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  5.7.2 Effects of Protocol Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  5.7.3 Impact of Query Quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  5.7.4 Impact of Vehicle Quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  5.7.5 Impact of Network Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  5.7.6 Effect of Real-Time Constraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  5.8 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  6 Traffic Condition Sensing Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  6.2 Characteristics of Taxi Sensory Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  6.3 Unveiling Spatio-Temporal Correlation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  6.3.1 Problem Modeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  6.3.2 Characterizing Temporal Traffic Correlations . . . . . . . . . 106
  6.3.3 Characterizing Spatial Traffic Correlations. . . . . . . . . . . 109
  6.4 MSSA Based Traffic Perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  6.4.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  6.4.2 MSSA Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  6.4.3 Dealing with Missing Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  6.4.4 Optimal Parameter Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  6.5 Performance Evalution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  6.5.1 Methodology and Metric Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  6.5.2 Impact of Window Width and MSSA Mode Quantity . . . 114
  6.5.3 Impact of Channel Quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
  6.5.4 Impact of Temporal Granularity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  6.6 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  6.7 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
   
  mohamadi.fgs, ahp2009 و sami از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
You must be a logged-in, registered member of this site to view further posts in this thread.

این صفحه را به اشتراک بگذارید